Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Foto Turmel

De klant/opdrachtgever maakt een afspraak bij Foto Turmel om haar eigen stijl qua fotografie en bewerking. De klant gaat akkoord met de werkwijze van de fotograaf en kan daar later niet op terug komen. Bij gebruikmaking van Foto Turmel in wat voor vorm dan ook, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Foto Turmel. Deze algemene voorwaarden dienen aangevinkt te worden op de contactpagina van Foto Turmel. Ook worden de algemene voorwaarden per e-mail opgestuurd naar de klant na bevestiging van de afspraak. Foto Turmel is echter niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden door de klant. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op www.fototurmel.nl.

1. DEFINITIES

1.1 De fotografe: Foto Turmel, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard.

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.

1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotografie aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen Foto Turmel (hierna: de fotografe) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: klant)

1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.

1.7 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

2. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en klant, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

3. OFFERTE

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotografe heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte dit aanbod te herroepen.

3.2 Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.

3.3 Alle door de fotografe genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Wanneer de klant de offerte aanneemt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotografe. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans die indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

3.5 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. De fotografe is in dit geval bevoegd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.

3.6 De fotografe kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken.

4. VERGOEDING & UITVOERING

4.1 De klant betaalt de door de fotografe gehanteerde vergoeding, tenzij tussen klant en fotografe een aparte vergoeding is afgesproken.

4.2 De fotografe zal de opdracht naar haar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotografe gebruikelijk werkt.

4.3 De fotografe heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Mocht het aannemelijk zijn dat de fotografe hogere kosten gemaakt heeft en/of meerwerk heeft verricht, dan komen ook deze kosten en/of dit meerwerk in aanmerking voor vergoeding.

4.5 In geval van overmacht of falen van techniek is de fotografe aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.


5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De fotografe zal na het maken van de definitieve boeking door de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.

5.2 De klant zal de factuur van de fotografe op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met op opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotografe heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

5.3 De gehanteerde betalingstermijn is 14 dagen. Voor elke opdracht wordt een aanbetaling van 25% gevraagd. Deze dient binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Voor het resterende bedrag wordt 4 weken voor het plaatsvinden van de reportage een nieuwe factuur toegestuurd. Vindt de opdracht plaats binnen twee weken na factuurdatum, dient het volledige bedrag vooraf te zijn voldaan via bankoverschrijving. Indien gewenst kan op de dag van de reportage per pin betaald worden, dit dient vooraf aangegeven te worden door de klant.

5.4 Op verzoek kan in termijnen worden betaald, dit zal schriftelijk door de fotografe worden bevestigd.

5.5 Levering van foto’s, een album, wandproducten of digitale bestanden vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling door de klant.

5.6 Wordt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Dit wordt in rekening gebracht als op de eerste en tweede herinnering geen reactie komt.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. In het geval van verzekerde schade, geldt de aansprakelijkheid tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

6.2 De fotografe is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage en/of schade die hier direct of indirect door ontstaat. De fotografe zal  haar uiterste best doen ervoor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.

6.3 De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke dan wel materiële schade door vallen, uitglijden, elektrocuteren etc. tijdens een fotosessie.


7. LEVERING & BESTELLINGEN

7.1 De fotografe levert de foto’s in hoge resolutie jpg-bestanden. Deze bestanden zijn gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd op licht, kleur, contrast en uitsnede. De fotografe doet verder een minimale beeldbewerking naar eigen inzicht, passend bij de stijl van de fotografe. Er worden geen onbewerkte originele bestanden aan de klant geleverd, ook niet tegen betaling.

7.2 Het bijsnijden en/of bewerken van de door de fotografe gemaakte foto’s voor print of online gebruik is niet toegestaan.

7.3 De fotografe hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Als richtlijn wordt drie tot vier weken aangehouden.

7.4 Worden foto’s of andere fotoproducten verzonden, inclusief digitale bestanden, zijn deze vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment dat de producten door de fotografe onbeschadigd retour zijn ontvangen.

7.5 Voor de levertijd van bestelde fotografische producten is de fotografe afhankelijk van derden. Hierdoor kan de geschatte levertijd gesteld onder punt 7.2 niet gegarandeerd worden en is de fotografe niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen die door de leverancier zijn ontstaan.

7.6 De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

7.7 De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden geleverd is. Tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

7.8 De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

 8. ANNULERING

8.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk per post of e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden.

8.2 Annuleren van een fotoreportage dient maximaal 48 uur – bij ziekte uiterlijk 24 uur van tevoren – voor de geplande afspraak gedaan te worden en afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.

8.3 Bij annulering van de overeenkomst en het niet plannen van een nieuwe afspraak wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Eventueel gedane aanbetalingen worden na annulering niet vergoed en niet verrekend met het te vergoeden annuleringsbedrag.

8.4 Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden of onmacht niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotografe hiervoor niet verantwoordelijk is. In overleg met de klant zal een nieuwe afspraak gepland worden.

8.5 In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, verzorgt zij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.

9. KLACHTEN

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst fotografe dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na de afspraak schriftelijk aan de fotografe te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk aan de fotografe te worden medegedeeld.

9.2 Klachten die buiten de gestelde termijn in punt 9.1 binnen komen worden niet in behandeling genomen.

9.3 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

9.4 De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.


10. AUTEURSRECHT

10.1 Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotografe. Deze blijft ook te allen tijde eigenaar van alle foto’s.

10.2 De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, sociale media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers).De klant ontvangt voor het gebruik geen financiële tegemoetkoming.

10.3 De klant is verplicht naamsvermelding van de fotografe te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.

10.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast et cetera) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe.

10.5 De geleverde digitale bestanden op CD/DVD/USB-stick of via WeTransfer geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

10.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden of winacties, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotografe. Dit geldt ook zeker voor gemaakte printscreens van de beelden uit de fotogalerij die op dat moment (nog) niet zijn aangekocht door de klant.

10.7 Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder recht te verliezen op een vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 


11. PORTRETRECHT

11.1 De fotografe behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals beschreven in punt 10.2. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven.

11.2 Indien instellingen, organisaties of personen vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, dan kunnen zij zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotografe zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

11.3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

12. PRIVACY

Foto Turmel zal in geen geval persoonlijke gegevens (e-mail, telefoon, adres et cetera) zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.


13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,  geldt het Nederlands recht.

13.2 Wordt door Foto Turmel van een bepaling in deze algemene voorwaarden afgeweken, blijven in alle gevallen de overige bepalingen gewoon van kracht.

 

Foto Turmel behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tevens behoudt Foto Turmel zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden wijzigingen schriftelijk aan de klant doorgegeven.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website, ondanks de zorg die de fotografe heeft besteed aan de correctheid en volledigheid van deze website.